Chính sách

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Goka CAM KẾT bảo mật thông tin, không chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cá nhận của Quý khách hàng cho bất kỳ bên thứ 3 nào khi chưa được sự đồng ý của Quý khách hàng, trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Giỏ hàng